วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลนาวัง ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“ตำบลนาวังน่าอยู่ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมประเพณี การศึกษาเด่น เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์

     เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาวัง จึงกำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ ดังนี้

 1. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
 2. ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อบรรลุเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง เพื่ออำนาจเจริญแข็งแรง
 3. ร่วมกันแก้ไข/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด
 4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน
 5. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 7. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพ
 8. ส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญ
 9. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษามากกว่าภาคบังคับ(ทั้งการเรียนในระบบและนอกระบบ)
 10. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะรวมทั้งจังหวัด

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ