ข่าวกิจกรรม

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครอง/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กและพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องวันเข้าพรรษา

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประยงค์ บุญทอง นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและบ้านของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

      วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายประยงค์ บุญทอง นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2565 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาวัง

      วันที่ 30 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนาวัง ประชุมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาวัง

      วันที่ 20 เมษายน 2565 นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะดงสีบู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไก่คำ มติที่ประชุมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ณ บ่อขยะดงสีบู ทต.ไก่คำ

      วันที่ 7 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ออกพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง3

      วันที่ 8 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง สอนวิธีการทำโปรยทานจากลอตเตอรี่เก่าให้กับชาวบ้านชุมชนหนองมะแซว ตำบลนาวัง ตามโครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน รวมพลัง"บวร"เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานวัฒนธรรม ยกระดับผืนผ้าต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมรสล้ำอาหารพื้นถิ่น สานศิลป์อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และได้เข้าร่วมแข่งขันการทำขันหมากเบ็ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาวัง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โดยมีนายประยงค์ บุญทอง นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เป็นประธานในการประชุมฯ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้นำกลุ่มเยาวชนตำบลนาวังเข้าร่วมแข่งขันการทำพานบายศรีอิสาน 3 ชั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเมืองออำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจจริญ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลนาวัง ออกสำรวจบ้านเรือนราษฎร เนื่องจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในคืนวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ในเบื้องต้นมีบ้านเรือน คอกสัตว์ของประชาชนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ หมู่ 2,8,11

      วันที่ 14 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมกิจการร้านเสริมสวย โดยเเนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการจัดตั้งจุดล้างมือ/เเอลกอฮอล์เจล/การลงชื่อด้วยการสแกนผ่านไทยชนะ

      วันที่ 29 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาวัง ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคลังจังหวัดในการออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง ชุมชนหนองมะเเซว ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาวัง

      วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลนาวัง จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

      วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลนาวังร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับ บริการทำหมันฟรี ให้กับสุนัขเเละเเมวในเขตพื้นที่ ตำบลนาวัง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง

     กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้นำกลุ่มเยาวชนตำบลนาวังเข้าร่วมแข่งขันการทำขันหมากเบ็งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการทำโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังอำนาจเจริญ กระทรวงพลัง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานสร้างอาชีพ การผลิตและวิธีการใช้งานเตาเผาขยะครัวเรือน

     กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง นำโดย นางนิรมล พูลพนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาวังเข้าร่วมกิจกรรม การจัดการขยะ ในชุมชน บ้านนาโพธิ์ ม.6 ซึ่งดำเนินการโดยผู้นำชุมชนบ้านนาโพธิ์ ร่วมกับ สสส โดยร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับครัวเรือนต้นเเบบ

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายกบุญชู จารุจิตร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาวัง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day "อนามัยสิ่งเเวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" โดยร่วมทำความสะอาด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ